Política de privacidade

RESPONSABLE

Espiral Xestion Cultural

N.I.F.: B94054954

Dirección: Rúa Peregrina, Número 25 1, C.P. 36001, Pontevedra.

Correo Electrónico: espiral@espiralxc.es

FINALIDADE

Espiral Xestion Cultural tratará os datos dos seus clientes/usuarios coa finalidade de incorporalos ao sistema de tratamento do que é responsable e levar a cabo a prestación de servizos de xestión de actividades culturais e turísticas.

-Non existirán decisións automatizadas nin se elaborarán perfís a partir do tratamento dos seus datos.

Os datos proporcionados a Espiral Xestion Cultural conservaranse durante o tempo que dure a relación profesional.

Devanditos datos permanecerán no sistema de tratamento do responsable. Unha vez finalizada a relación profesional, os datos persoais facilitados destruiranse no prazo de 30 días desde a data de finalización, salvo que por imperativo legal téñase a obrigación de conservalos.

LEXITIMACIÓN

Consentimento expreso do Cliente (art. 6.1 a) RGPD), e Execución contrato prestación de servizos (art. 6.1 a) RGPD).

DESTINATARIOS

O Cliente/Interesado/a consente expresamente a cesión dos seus datos cando sexa necesario para a mellor prestación do servizo, sempre que unicamente cédanse os datos imprescindibles para tal fin. Procederase a ceder datos do cliente ás entidades públicas ou privadas necesarias (Xestoría, Informático), a condición de que sexan adecuados e garden relación coa finalidade que se persegue.

O consentimento de cesión a terceiros poderá ser revogado en calquera momento con independencia da prestación de servizos mediante comunicación ao Responsable de Tratamento, de acordo ao apartado seguinte, DEREITOS.

Non se contemplan transferencias internacionais dos datos.

DEREITOS

O Cliente/Interesado/a ten dereito a obter o acceso aos seus datos, á súa rectificación ou supresión, á limitación do seu tratamento, ou a opoñerse ao mesmo, así como á portabilidad dos seus datos, solicitándoo mediante comunicación ao Responsable de tratamento, ben no domicilio profesional Espiral Xestion Cultural en Rúa Peregrina, Número 25 1, C.P. 36001, Pontevedra, na dirección de correo electrónico: espiral@espiralxc.es , e se non se obtén resposta, directamente #ante a AEPD en www.aepd.es achegando, en ambos os casos, fotocopia de documento identificativo (N.I.F., N.I.E., ou Pasaporte).

PROCEDENCIA

Os datos proceden do propio cliente/interesado.