Aviso legal

No presente Aviso Legal, o Usuario, poderá atopar toda a información relativa ás condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e o responsable da páxina web accesible na dirección www.espiralxc.es (en diante, “o Sitio web”), que Espiral Xestion Cultural pon ao dispor dos usuarios da internet.

A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal. Dado que Espiral Xestion Cultural resérvase o dereito para modificar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, o presente Aviso Legal, o Usuario debe lelo atentamente en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar calquera dos contidos e servizos ofrecidos no Sitio web, xa que este pode sufrir modificacións.

Algúns servizos do Sitio web poden estar sometidos a condicións particulares que substitúen, complementan ou modifican o presente Aviso Legal e que deberán ser igualmente aceptadas polos Usuarios antes de iniciarse a prestación do servizo en cuestión.

1.- TITULARIDADE DO SITIO WEB

Espiral Xestion Cultural é unha compañía española con domicilio en Rúa Peregrina, Número 25 1, C.P. 36001, Pontevedra con número de identificación fiscal B94054954 e rexistrada no Rexistro Mercantil. 

2.- OBXECTO

O sitio web facilita aos usuarios do mesmo o acceso a información e servizos prestados por Espiral Xestion Cultural a aquelas persoas ou organizacións interesadas nos mesmos.

Espiral Xestion Cultural é o responsable do Sitio web e comprométese a cumprir con todos os requisitos nacionais e europeos que regulan o uso dos datos persoais dos usuarios. Este Sitio web garante a protección e confidencialidade dos datos persoais que nos proporcionen #de acordo con o disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, na Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como na Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico 34/2002 de 11 de Julio (LSSI-CE).

3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB

3.1.- Carácter gratuíto do acceso e utilización da web. O acceso á web é gratuíto salvo no relativo ao custo da conexión a través da rede de telecomunicacións fornecida polo provedor de acceso que contratasen os Usuarios. O acceso ao Sitio web e, especialmente, a eventual contratación de produtos e servizos que poidan ofrecer a través do mesmo, están reservados a persoas maiores de 18 anos, non facéndose Espiral Xestion Cultural responsable das consecuencias derivadas do incumprimento desta medida.

3.2.- Rexistro de usuarios. Con carácter xeral o acceso e utilización da web non esixe a previa subscrición ou rexistro dos usuarios da mesma.

3.3.- Os usuarios comprométense a utilizar os servizos e contidos do Sitio web de conformidade co establecido na Lei e no presente Aviso Legal, respondendo fronte a Espiral Xestion Cultural ou fronte a terceiros, dos danos e prexuízos que puidesen causar como consecuencia do incumprimento das devanditas obrigacións, e das actuacións levadas a cabo que sexan de carácter ilícito, neglixente, fraudulento, ou que contraveñan o principio de boa fe, os usos xeralmente aceptados ou a orde pública.

3.4.- Queda expresamente prohibido o uso do Sitio web con fins ilícitos ou lesivos dos bens, intereses ou reputación de Espiral Xestion Cultural ou de terceiros, ou que de calquera outra forma danen, sobrecarguen ou inutilicen as redes, servidores e demais equipos informáticos (hardware) ou produtos e aplicacións informáticas (software) propiedade de Espiral Xestion Cultural ou de terceiros.

4.- CONTIDOS DA WEB

Espiral Xestion Cultural poderá modificar os contidos sen aviso previo/previo aviso, así como suprimir e cambiar estes dentro da web, como a forma en que se accede a estes, sen xustificación algunha e libremente, non responsabilizándose das consecuencias que os mesmos poidan ocasionar aos usuarios.

Espiral Xestion Cultural poderá libremente suspender, bloquear, interromper ou cancelar o Servizo nos seguintes casos:

1.- Para garantir a seguridade do servizo ou a canle de acceso.

2.- Cando o Sitio web sexa utilizado de forma fraudulenta ou abusiva.

3.- Cando sexa necesario realizar operacións de mantemento ou reparación do servizo.

4.- Cando se produza un incumprimento por parte do Usuario.

A información e datos proporcionados por este Sitio web poden referirse tamén a promocións ocasionalmente non dispoñibles, xa sexa por motivos de dispoñibilidade loxística ou por cesar na súa oferta. Como resultado do compromiso de mellora continua dos servizos de Espiral Xestion Cultural, os prezos, ofertas, especificacións técnicas ou orgánicas, fotografías dos servizos, instalacións ou materiais poden variar sen aviso previo/previo aviso, así como calquera outra información aquí recollida. Rogamos consúltenos telefonicamente para unha información máis exhaustiva.

Prohíbese o uso dos contidos da web para promocionar, contratar ou divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas sen a autorización de Espiral Xestion Cultural nin remitir publicidade ou información valéndose para iso dos servizos ou información que se poñen ao dispor dos usuarios, independentemente de se a utilización é gratuíta ou non.
As ligazóns ou hiperenlaces que incorporen terceiros nas súas páxinas web, dirixidos a esta web, serán para a apertura da páxina web completa, non podendo manifestar, directa ou indirectamente, indicacións falsas, inexactas ou confusas, nin incorrer en accións desleais ou ilícitas en contra de Espiral Xestion Cultural.

5.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Espiral Xestion Cultural procura que os contidos recolleitos no seu Sitio web sexan da maior calidade posible, pero non garante a exactitude, exhaustividad e actualidade dos mesmos. O acceso ao Sitio web e a utilización que poida facerse das informacións e contidos que aparecen, é responsabilidade exclusiva dos Usuarios. Espiral Xestion Cultural non responderá das consecuencias, danos ou prexuízos que puidesen derivarse do devandito acceso ou uso da información ou dos contidos. Espiral Xestion Cultural non garante a ausencia de virus ou calquera outro elemento informático daniño. Será responsabilidade dos Usuarios a utilización das ferramentas, medios ou sistemas adecuados para a detección e desinfección dos elementos informáticos daniños. Espiral Xestion Cultural non será responsable dos virus ou demais programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ao acceder á súa web ou outras webs ás que se accedeu mediante ligazóns desta web.

Espiral Xestion Cultural non se fai responsable da fiabilidade e rapidez dos hiperenlaces que se incorporen na web para a apertura doutras. Espiral Xestion Cultural non garante a utilidade destas ligazóns, nin se responsabiliza dos contidos ou servizos aos que poida acceder o usuario por medio destas ligazóns, nin do bo funcionamento destas webs.

Espiral Xestion Cultural non garante a dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento do Sitio web e/o dos seus servizos.

6.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Os textos, imaxes, sons, animacións, vídeo e o resto de contidos deste Sitio web son propiedade de Espiral Xestion Cultural ou de terceiros, que licenciaron ou autorizaron a Espiral Xestion Cultural para o seu uso. Todos os logotipos, marcas e deseños industriais que aparecen neste Sitio web forman parte dos dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial rexistrados por Espiral Xestion Cultural, quedando prohibida a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos contidos do Sitio web, polo que ningún usuario poderá levar a cabo estas accións sen a autorización previa e por escrito de Espiral Xestion Cultural.